Obec Senorady

Otázky a odpovědi

1. Čím se celá stavba začíná? Kde se bude kopat nejdříve?

Harmonogram stavebních prací a s tím související realizace v jednotlivých úsecích je záležitostí zhotovitele. V krajské komunikaci je trasa kanalizace vedena v ose jízdního pruhu, výkopové práce budou tedy realizovány vždy v jedné polovině vozovky, tak aby byl zachován průjezdný jeden jízdní pruh, kde bude doprava řízena semafory. V obecních komunikacích je taktéž trasa vedena v ose jízdního pruhu, pokud to umožňuje průběh stávajících podzemních inženýrských sítí nebo šířkové uspořádání vozovky, zde bude doprava řešena stanovením objízdných tras.

2. Kde budu mít vyvedeno odbočení pro napojení přípojky?

Odbočení pro napojení přípojek bude konzultováno s každým majitelem nemovitosti, který projeví zájem o projektové práce na přípojku. Majitelé nemovitostí mají možnost nechat si zpracovat projektovou dokumentaci na základě objednávky. Pokud se majitel nemovitosti rozhodne nechat si zpracovat projektovou dokumentaci jiným způsobem, bude nutné doložit tuto dokumentaci zpracovateli projektové dokumentace na zhotovení stavby tak, aby bylo možné zaznačit požadované místo pro vyvedení a ukončení odbočky kanalizační přípojky.

3. Jakou délku přípojky budu kopat?

Délka přípojky bude různá dle umístění vlastní nemovitosti vůči trase splaškové kanalizace. Obec nemá povinnost zřizovat přípojky, přesto bude občanům nápomocna výstavbou a vyvedením části přípojky (odbočení pro napojení přípojky) pokud možno za hranici dopravní a technické infrastruktury. Tedy za okraj silnice, chodníku, případně trasu podzemních inženýrských sítí tak, aby se do těchto ploch již výstavbou kanalizačních přípojek nemuselo zasahovat … Zbylou část přípojky, přesto, že povede po obecním pozemku, povoluje, hradí a zřizuje majitel nemovitosti, který je také majitelem budoucí přípojky v celé délce včetně části odbočení pro napojení přípojky, která bude realizována v rámci výstavby stok veřejné kanalizační sítě, tedy od místa napojení na kanalizační stoku (odbočovací kus) až po hranici připojované nemovitosti.

4. Kolik mě bude stát vybudování přípojky? Kolik vypracování a povolení projektové dokumentace přípojky?

Cena stavebních a výkopových prací se liší v závislosti na délce a hloubce přípojky. Značnou roli zde hraje skutečnost, zda je majitel nemovitosti schopen provést práce svépomocí či se rozhodne svěřit vše odborné firmě. Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace splaškové kanalizační přípojky včetně zajištění vyjádření všech správců a provozovatelů sítí dopravní a technické infrastruktury, souhlasů vlastníků dotčených pozemků, případně dalších účastníků řízení a nezbytných náležitostí a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby k příslušnému stavebnímu úřadu (MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje) činí 3.000,- Kč.

5. Kolik budu platit za stočné?

Pokud bude kanalizaci a ČOV provozovat Svazek vodovodů a kanalizací, potažmo Vodárenská a.s., divize Třebíč, jsou ceny stočného pro jednotlivé divize pevně stanoveny. Dokument o vývoji cen vodného a stočného naleznete v přílohách.

6. Jak se vypočítá stočné v případě, že mám vlastní studnu?

Výpočet stočného se stanoví:
 u majitelů, kteří odebírají pouze vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu dle skutečně spotřebované vody měřené vodoměrem
 u majitelů, kteří mají svoji studnu je výpočet proveden osazením vodoměru na studnu, nebo paušální částkou na každého trvale hlášeného obyvatele dotčené nemovitosti dle přílohy č.12 Vyhlášky č.120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje směrná čísla roční spotřeby vody pro byty, rodinné domy, rekreační chaty a podobně.

7. Kdo bude kanalizaci provozovat?

Otázky budoucího provozování jsou prozatím předmětem jednání.

8. Co mám udělat se stávající žumpou?

Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo septiku (zákon č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, viz § 18 odst.4). Stávající žumpy bude nutné potrubím přípojky obejít nebo případně projít, avšak žumpa se musí vyčerpat a zasypat nezávadným materiálem (pískem,
štěrkem apod.), případně úplně rozebrat. Vyčištěnou a odpojenou jímku je možné dále využít k zachytávání dešťové vody a následnému zalévání.

9. Nyní mám svedenu dešťovou vodu ze dvorka do žumpy, co s tím?

Do přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze splaškové vody z domácností (tzn. odpadní vody z kuchyně, koupelny, pračky, WC apod.). Dešťové vody ze střech či dvorků je nutné důsledně oddělit. Projektant každému zájemci navrhne při osobní návštěvě u vás vhodné, co možná nejméně nákladné technické řešení přípojky.

10. Kdy mne navštíví projektant?

Každou přípojku je nutné zkoordinovat s navrženým řešením kanalizace. Všechny technické záležitosti s Vámi projektant projedná, kontakt viz formulář objednávky. Doporučujeme sledovat webové stránky obce a hlášení rozhlasu. Projektant pravděpodobně začne navštěvovat občany, kteří projeví zájem o vypracování projektu přípojky již v druhé polovině měsíce listopadu. Zájemci si mohou objednávkový formulář stáhnout a vytisknout, příp. vyzvednout na obecním úřadě.

11. Kdy můžou být zahájeny práce u mne doma? Kolik mám času?

Každý majitel nemovitosti se může na budování přípojky připravit tím, že bude mít připravenu a vyhotovenu projektovou dokumentaci a tu povolenou příslušným stavebním úřadem (MěÚ Ivančice, odbor regionálního rozvoje). Samotné napojení přípojky není ovšem možné dříve, než bude vybudována a zkolaudována příslušná kanalizační stoka s odbočkou pro napojení, stoka dále přivedena na čistírnu odpadních vod a tato uvedena do provozu.

12. Kdo zkolauduje moji přípojku?

Domovní přípojky nejsou vodním dílem, užívání stavby nevyžaduje souhlas s užíváním ani kolaudační souhlas. Před samotným zahrnutím výkopu je ovšem nutné, aby byl přizván pracovník pověřený budoucím provozovatelem nebo obcí, který přípojku zkontroluje, zejména se zaměřením na řádné oddělení splaškových vod od vod dešťových.

13. Platí se v rámci zkušebního provozu stočné?

Ano, již v rámci zkušebního provozu je nutné hradit stočné. Nemovitost je připojena a vypouští splaškové vody, již využívá kanalizaci a ČOV.

14. Jak dlouho trvá zkušební provoz?

Zkušební provoz trvá 1 rok.

15. Jakým způsobem bude zpracován a povolen projekt kanalizační přípojky?

V případě Vašeho souhlasu se zpracováním projektu kanalizační přípojky se obec zavazuje, že:
 pro Vás nechá zhotovit projektovou dokumentaci splaškové kanalizační přípojky. Projekt bude vyhotoven projektantem, kterého určí obec,
 zajistí vydání územní rozhodnutí o umístění stavby, ktený je podle zákona pro stavbu kanalizační přípojky potřebný, To neplatí v případě, když bude nevydání územního rozhodnutí způsobeno překážkami na Vaší straně.

V případě Vašeho souhlasu se zpracováním projektu kanalizační přípojky se zavazujete, že:
 jste srozuměn, že projekt kanalizační přípojky a získání územního rozhodnutí bude zpoplatněno
částkou 3.000 Kč,
 poskytnete veškerou součinnost, která je nutná pro zpracování projektu kanalizační přípojky
a získání územního rozhodnutí,
 souhlasíte s navrženou trasou kanalizační přípojky dle formuláře „souhlas s umístěním kanalizačních přípojek“.

16. Co je ,,souhlas s umístěním kanalizačních přípojek"?

Svým souhlasem dáváte svolení, že na Vámi vlastněném pozemku (pozemcích) může být
provedena stavba kanalizační přípojky a zároveň dáváte svolení se stavbou kanalizačních přípojek
na pozemcích sousedních.

17. Na co uděluji projektantovi plnou moc"?

Plnou mocí, která Vám bude předložena k podpisu, udělujete právo zhotoviteli projektové dokumentace splaškové kanalizační přípojky jednat za Vás ve věci získání veškených potřebných vyjádření dotčených orgánů státní správy, provozovatelů a vlastníků technické infrastruktury k projektové dokumentaci dané kanalizační přípojky, Tato vyjádření jsou nedílnou součástí žádosti o vydání územního rozhodnutí. Zároveň plná moc slouží k tomu, aby bylo možné za Vás o územní rozhodnutí zažádat.

18. Jaká jsou pravidla pro umístění přípojky a kde ji mám umístit?

Trasa kanalizačních přípojek se navrhuje dle několika základních pravidel:
 Vnitřní průměr potrubí kanalizační přípojky bude v profilu DN 150 mm
 Minimální sklon kanalizační přípojky bude 20 %o (2 výškové cm na délku potrubí 1 m)
 Přípojka by měla být umístěna tak, aby bylo možné co nejjednodušším způsobem (nejkratší cestou) napojit vnitřní kanalizaci předmětného domu.
 Kanalizační přípojka musí vést kolmo na kanalizační stoku.
 Každá nemovitost bude mít vždy pouze jednu přípojku. Obecně platí, že jedno číslo popisné = jedna přípojka. Pokud bude odkanalizován například rodinný dům a garáž, musí se odpadní potrubí vnitřní kanalizace spojit před napojením do kanalizační přípojky.
 Veškeré objekty předčištění či jímání odpadních vod (žumpy, septiky) musí být bezpodmínečně odpojeny, zasypány či zcela odstraněny.

Kategorie Nejnovější

Obrázky 0

Soubory 0

Odkazy 0

O článku 4

  • Vyvěšeno dne:
  • Sňato dne:
  • Vložil: Dana Prušková, DiS.
  • Poslední změna: 2019-11-12 09:49:51