Zápis ze šestého zasedání zastupitelstva obce

 

Zápis o proběhu šestého zasedání zastupitelstva obce Senorady,
konaného dne 29.6.2007 v kanceláři obecního úřadu

Starosta zahájil šesté zasedání zastupitelstva obce Senorady v 19.00 hodin a přivítal přítomné.

1) Technický bod
Starosta (předsedající) konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Senorady, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni: Novák Vl. , Adamová Květoslava, Chaloupka Jan, Jurka Jan, Trávníček Antonín,
Zelníčková Jiřina

Omluveni: Koníček Aleš, Horký David a Rosa de Pauli Kristýna

Zapisovatelkou byla jmenována Jitka Adamová.
Starosta (předsedající) konstatoval, že zápis předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrh na ověřovatele zápisu o průběhu šestého zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Trávníček Antonín a Zelníčková Jiřina, kteří vyslovili souhlas.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu šestého zasedání zastupitelstva obce Antonína Trávníčka a Jiřinu Zelníčkovou.

Hlasování č. 33: pro-6, proti-0, zdržel se-0

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1) Technický bod
2) Darovací smlouva obci Ketkovice
3) Žádost MS Senorady o pronájem KD na akce malá leč a Poslední leč
4) Žádost SDH Senorady o pronájem KD 4.7.2007 – zábava
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a závěrečného účtu obce
6) Diskuse

Hlasování č. 34: pro-6, proti-0, zdržel se-0

2) Darovací smlouva obci Ketkovice
Starosta přečetl členům zastupitelstva obsah darovací smlouvy, která byla sepsána mezi obcí Senorady a Ketkovice za účelem převodu částky 60 tisíc Kč na opravu mostu.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo souhlasí s návrhem darovací smlouvy.

Hlasování č. 35: pro-6, proti-0, zdržel se-0

3) Žádost MS Senorady o pronájem KD na taneční zábavy
Zastupitelstvo obce projednalo žádost mysliveckého sdružení o pronájem KD na akce Malá leč 17.11.207 a Poslední leč dne 26.12.2007.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem KD za dohodnutých podmínek.

Hlasování č. 36: pro-6, proti-0,zdržel se-0

4) Žádost SDH Senorady o pronájem KD na taneční zábavu
Zastupitelstvo obce projednalo žádost hasičů o pronájem sálu dne 4.7.2007 na pořádání taneční zábavy.

Usnesení č.37
Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem KD za dohodnutých podmínek.

Hlasování č.37: pro-6, proti-0, zdržel se-0

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a závěrečného účtu obce
Zprávu o stavu závěrečného účtu a přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 přednesl starosta obce.
Usnesení č. 38
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2006 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 bez výhrad.

Hlasování č.38: pro-6, proti-0, zdržel se-0

6) Diskuse


V rámci diskuze bylo dohodnuto,že cesta do části obce „Loh“ bude opravena ještě do
doby její celkové rekonstrukce,tak aby nedocházelo k dalšímu a nevratnému poškození
silničního svršku.


Starosta ukončil po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Senorady v 20.10 hod.

V Senoradech 4.7.2007


Zapsala: Adamová J.Ověřovatelé zápisu: Vladimír Novák, starosta