Obec Senorady

Závěrečný účet obce za r.2006

Návrh závěrečného účtu obce Senorady za rok 2006

Účetní závěrka – výsledek hospodaření obce za rok 2006

Neinvestiční přijaté dotace ze SR (pol. 4111) 40.405,- Kč
Neinvestiční přijaté dotace ze SR (pol. 4112) 5.937,- Kč
Ostatní neivestiční přijaté dotace ze SR (pol. 4116) 14.290,- Kč
Neinvestiční přijaté dotace od kraje (pol. 4122) 45.172,- Kč
Investiční přijaté dotace ze státních fondů (pol. 4213) 98.499,- Kč

Dotace do rozpočtu obce za rok 2006 činily celkem 204.303,- Kč

Rozpis přijatých dotací:
Účelové dotace poskytnuto čerpáno v Kč
ÚZ 15091 výsadba zeleně 14.290,- 14.290,-
ÚZ 98071 volby 20.405,- 14.333,-
ÚZ 98187 volby do zastupitelstev 20.000,- 12.921,50
ÚZ 90578 SFŽP –doplatek na skládku 98.499,- 98.499,-
ÚZ 103 na obnovu lesa z JMK 45.172,- 45.172,-

Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotací na volby ve výši 13.150,50 Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 31.1.2007.

Rozpočet obce na rok 2006

Rozpočet obce na rok 2006 ve výši 3461,4 tisíc Kč byl zveřejněn dne 1.3.2006 a schválen v zastupitelstvu dne 17.3.2006. Do doby schválení rozpočtu bylo platné rozpočtové provizorium a to ve výši 800 tisíc Kč na straně příjmů i výdajů. Rozpočtová opatření v pořadí č. 1 až 6 byla schválena v zastupitelstvu následovně: RO č.l schváleno dne 21.4.2006, RO č.2 bylo schváleno dne 30.6.2006, RO č. 3 dne 8.9.2006. RO č.4 13.10.2006, RO č. 5 dne 24.11.2006 a RO č.6 dne 12.1.2007.

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006

Rozpočet a jeho plnění schválený upravený plnění % plnění

Třída l – daňové příjmy 2.773.500 2.773.500 2.761.556 99,57
Třída 2- nedaňové příjmy 682.000 815.100 621.997 76,31
Třída 3- kapitálové příjmy - 1.707.400 1.707.400 100,00
Třída 4- přijaté dotace 5.900 204.400 204.303 99,95
Příjmy celkem 3.461.400 5.500.400 5.295.257 96,27
Třída 5- běžné výdaje 2.151.400 2.554.600 2.306.157 90,27
Třída 6- kapitálové výdaje 750.000 1.019.700 882.800 86,57
Výdaje celkem 2.901.400 3.574.300 3.188.958 89,22
Saldo: příjmy-výdaje -560.000 -1.926.100 -2.106.299 109,36
Třída 8- financování
Splátka úvěru -432.000 -432.000 -432.000 100,00
Prostředky minulých let -128.000 -1.494.100 -1.674.299
Financování celkem -560.000 -1.926.100 -2.106.299 109,36
Přebytek -2.106.299

Zůstatek na účtu k 31.12.2006
Účet 231 10 základní běžný účet u Komerční banky 4.702.313,23 Kč

Kapitálové příjmy – příjmy z prodeje majetku (plynovod) byly uskutečněny dle uzavřené smlouvy v měsíci prosinci 2006, nebyly rozpočtovány.
Kapitálové výdaje – oproti rozpočtu nebyly vyčerpány výdaje na autobusovou zastávku do konce roku. Částka 260 tisíc bude rozpočtována v roce 2007.
Vybudování autobusové zastávky 851.253,30 Kč
Dokumentace k vodní nádrži 22.015,-- Kč
Nákup pozemku od Hypra Aleše 9.532,-- Kč

Do oprav majetku dodavatelským způsobem obec vložila tyto částky
Oprava komína na obecním bytě 6.211,-- Kč
Oprava veřejného osvětlení 330.615,-- Kč

Vztahy mezi obcemi jsou vypořádány.
Poskytnuté neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím:
TJ Sokol Senorady – 25.000,- Kč, Mateřská škola Mohelno 1.000,- Kč a Myslivci 10.000,- Kč

Inventarizace majetku
Inventarizace byla provedena na základě příkazu starosty ze dne 24.11.2006 ke dni 31.12.2006
Podložena inventarizačními soupisy majetku. Dokladová inventarizace účtů včetně soupisů pohledávek, závazků a podrozvahových účtů. Byl porovnán stav skutečný se stavem účetním.
Rozdíly nebyl zjištěny. Výsledky inventarizace byly projednány v zastupitelstvu dne 2.3.2007.
Z evidence byl vyřazen faxový přístroj pro jeho nefunkčnost, část plynovodu – prodej JMP a dřevěné židle.
Nově zařazený majetek – promítací plátno, telef. a faxový přístroj Panasonic, elektrocentrála a nootbock Toshiba.

Vedení účetnictví
Obec účtovala v roce 2006 v plném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Obec není zřizovatelem příspěvkových organizací. Fondy obec zřízeny nemá. Podnikatelskou činnost obec nemá.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
Přezkoumání hospodaření obce provedl auditor ing. Karel Cejpek, dekret č. 0313
Závěr přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Plné znění zprávy je přílohou k závěrečnému účtu.

V Senoradech dne: 4.6.2007

Schváleno zastupitelstvem dne 29.6.2007

Vyvěšeno: 8.6.2007
Sňato: 25.6.2007

Kategorie Nejnovější

Obrázky 0

Soubory 5

Odkazy 0

O článku 4

  • Vyvěšeno dne:
  • Sňato dne:
  • Vložil: Jitka Adamová
  • Poslední změna: 2007-06-26 19:16:43